Om verksamheten

Vi älskar idrott och hälsa

Förskolans profil är idrott och hälsa och ska erbjuda varierande aktiviteter under dagen. Aktiviteter som främjar till rörelse, motion och hälsa. Vi uppmuntrar och utmanar barnen att delta i olika fysiska aktiviteter och att alla barn ska få tillgång till att få prova på olika rörelseaktiviteter utifrån sina egna förmågor och olika förutsättningar för att möta varje barns behov.

Syftet med en idrottsförskola är att stimulera ett livslångt intresse för en allsidig utövande av rörelse och idrott och att, tillsammans med föräldrar, ge barnen goda förutsättningar för ett hälsosamt liv redan i tidig ålder. Genom idrott och rörelse får barnen möjlighet att träna sin grovmotorik, kroppsuppfattning, koordinationsförmåga, balans, att öka sin egen självkänsla, samt den sociala delen av att vara tillsammans med andra barn, att lyssna på varandra och respektera varandra. Inomhus- och utomhusmiljön ska vara utformad så att den inbjuder och utmanar barnens möjligheter till lek, rörelse och fysiska aktiviteter, men också till avkoppling och vila.

Såhär planerar vi vår idrottssprofil

På förskolan har vi ett pedagogiskt rum som vi har kallat idrottshallen. Det är inrett för att stimulera och uppmuntra till lek som främjar rörelseutvecklingen och grovmotoriken specifikt.

Språkutveckling

Vi arbetar utifrån olika temaarbeten som är inriktade på att utveckla språket och stärka barnens ordförråd. Vid varje samlings tillfälle använder vi olika material i aktiviteter för att berika barnens språk och kommunikation. Varje grupp planerar den enskilda samlingen utifrån barnens behov och intressen. Vi använder bland annat boken Bornholms modellen samt Leklust 1 för förskola. Vi skapar tillfällen med barnen med fokus på ämnet språk. Barnen lyssnar på sagor, spelar teater tillsammans, dansar, spelar och leker för att utveckla språk, ordförråd, uttal, skriv och läsförmåga m.m.

Vi går till biblioteket för att uppmuntra barnens intresse för böcker och för att utveckla språket. Barnen får möjlighet att ta del av sagostunder och läsa böcker i olika miljöer på biblioteket. Barnen får också delta i inlärningsfulla aktiviteter genom projektet lässatsningen. Vi går även på teater, till stadsmuseet och andra studiebesök under terminens gång. 

Vi har ett biblioteksrum med ca 400 böcker som har en lugn och lockande miljö för barnen, med syfte att öka och stimulera deras läslust. Vi har skapat flera sitt ytor samt inspirationer från sagornas värld, bland annat på väggarna och i taket.

Läsvilan är en viktig punkt på dagen för barnen, då lyfter vi språket och läser böcker efter barnens intresse från förskolans bibliotek tillsammans med lånade böcker från stadsbiblioteket. 

I den dagliga verksamheten använder pedagogerna TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Matematik, teknik och byggkonstruktion

Förskolan har ett pedagogiskt rum som stimulerar barnens räknande och syn på det matematiska begreppet i samband med bygg och konstruktion. Här kan vi arbeta genom inbjudande material för mätning, tid, tal, olika spel, former och logisk tänkande, arbetsblad och sortering m.m.

Matematik och språk hänger ihop och därför är det viktigt att ge barnen många grundläggande matematiska ord, sätta ord på begreppen och använda dem ofta i olika sammanhang i vardagssituationer som: stor, liten, störst, minst, högt och lågt.

Vi utnyttjar tillfällen under dagen på förskolan till att öva på matematik, under planerade aktiviteter men också oplanerade aktiviteter, som i den fria leken, matsituationen eller när vi klär på oss i hallen. Barnen får i hallen öva på att räkna eller lära sig att para ihop skor och knäppa knappar osv. Barnen får under hela dagen på förskolan öva på logiskt tänkande, att räkna, lära sig antal och hur siffror ser ut.

Natur och miljö

För oss är utevistelsen viktig för våra barn, vi går regelbundet till skogen för att få kontakt med djur och växter, utforska och experimentera och lära oss om naturens fenomen som t.ex. väder och årstider.

På förskolan erbjuder vi material på förskolan som lyfter naturkunskapen, teknik och experiment som barnen kan ta del av och på så sätt närma sig naturen, som t.ex. färdiga experimentlådor, planterings påsar/lådor, affischer om Sveriges djur, insekter och växter. 

Vi arbetar med en hållbar utveckling genom att satsa mer på att jobba med ofärdigt material från naturen som exempelvis kottar, pinnar, stenar och löv. Vi använder oss av återvinningsmaterial från vår närmiljö för att stimulera barnens nyfikenhet och kreativitet genom att bygga och konstruera på ett tekniskt och pedagogiskt sätt. Barnen får pröva och utveckla sina tankar, idéer, lösa problem och fundera över materialet de använder.

Skapandeverksamhet

Vi har varje vecka både planerade och spontana aktiviteter efter barnens intresse. Syftet är att väcka intresset för skapandet och kunna använda olika material samt se detaljer. Barnens finmotorik stimuleras mycket under den skapande aktiviteten. Barnen får prova på olika material och tekniker, utveckla sin fantasi samt uttrycka sina tankar och känslor genom att skapa, måla, klippa, rita, klistra, pärla, dega olika sorters lera och väva. Vi har ett ateljé rum där material är framme på hyllorna i barnens nivå för att de enkelt ska kunna ta fram på eget initiativ det de vill skapa med.