Information

Öppettider

Förskolan är öppen varje vardag mellan 6.15 – 17.00.

Stängningsdagar

Fyra dagar per år har förskolan utbildningsdagar. Då håller förskolan stängd så att pedagogerna ska kunna planera och utvärdera verksamheten gemensamt för läsåret eller gå på fortbildning. Detta meddelar vi i god tid.

 Utöver planeringsdagar håller förskolan stängt i följande dagar:

  •     Vecka 28 – 30 (semesterstängt).
  •     Tre dagar under vecka 52.
  •     Två klämdagar under vårterminen.

 Vid varje terminsstart går vi ut med en lista på viktiga datum så att ni som föräldrar ska kunna förbereda stängningsdagar och annat i god tid.

Avgifter och regler

Vi följer Eskilstuna kommuns regler kring barnomsorg. Barn får vara på förskola den tid föräldrarna arbetar eller studerar, inklusive restid.

Allmän förskola innebär att alla barn fr.o.m. hösten det år de fyller 3 år, får vara 15 timmar per vecka på förskolan utan avgift. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka, betalas en avgift reducerad med 25%.

Från och med 2018 kan 15 timmar per vecka allmän förskola gå över till 25 timmar per vecka om så önskas. 25 timmar debiteras enligt kommunens taxa.

Vi följer kommunens regler om avgifter/maxtaxa.

Uppsägning av förskoleplats

Uppsägningstiden på förskolan är två månader och räknas från den dag som uppsägningen lämnats in. Uppsägningsblankett finns att hämta på förskolan. Om barnet har två vårdnadshavare ska uppsägning göras av båda parter.

Rutiner för klagomål

I vår verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att uppmärksamma brister i verksamheten så att vi tar emot och utreder klagomål.  

För att kunna vidareutveckla verksamheten på Nora idrottförskola är det viktigt att fånga upp klagomål och se till att de kommer till huvudmannens kännedom för utredning och beslutande åtgärder. 

Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Enligt skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det innebär dels en skyldighet att ta emot och dels en skyldighet att utreda inkomna synpunkter.

Så gör du: 

En klagomålslåda finns i vår hall där förälder kan lämna synpunkter anonymt.

Det finns även klagomålsblankett som hänger ovanpå klagomålslådan i hallen att fylla i om förälder vill uppge identitet. Detta betyder att huvudmannen kan återkoppla med vidtagna åtgärder. 

 Uppföljning ska ske inom en tidsatt period. Huvudmannen är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras. 

Personal

På förskolan arbetar två förskollärare, fyra barnskötare, en kock och en städerska som även är extra hjälp i barngrupper.